Vereniging

De Rotterdamse Tandartsen Vereniging is in de 21ste eeuw een vereniging van tandartsen die zorg draagt voor een organisatie van een spoedgevallendienst ten behoeve van de opvang van patiënten buiten reguliere praktijkopeningen.

Daarnaast streeft zij naar een optimale kennis en zorg voor patiënten in Rotterdam door het organiseren van lezingen en samenwerking met organisaties op het gebied van de gezondheidszorg. Verdere informatie vindt u onder de links in het menu getoonde keuzes.

STRUCTUUR

De structuur van de Rotterdamse Tandartsen Vereniging ziet er als volgt uit:

Bestuur RTV:

N.J.F. de Jong (voorzitter), J.M.W. Croes (penningmeester), D. Landman (lid), A. Rinksma (lid), L. van Wageningen (lid)

Commissie van Toezicht en Beheer van het “W.S. Burgerfonds” :
R.M. Pezie (voorzitter), F.J.M. de Haer (penningmeester),
H. Westinga (secretaris), W.J. Knappers (q.q.)

Financiele commissie:
P. van Hamond, H.H.L. van der Heijden, Ph. Keenan

Commissie avond en weekenddienst:
Mevr. D.E.J.R. Joosten, Mevr. A.E. Siertsema, I. Vecovski

Commissie Studieclub:
Mevr. Y.T. Schueler, M.E Rijnveld, C.P. van Steenis, A.K.J. Kaptein

Commissie nieuweleden:
Mevr. R.te Voortwis, Mevr. D. Landman, Mevr. A. Louroupoulou, I. Otaredian

SPOEDGEVALLENDIENST RTV

Per 1 januari 2003 is de voorheen bestaande avond- en weekenddienstregeling van de Rotterdamse Tandartsen Vereniging omgezet in een 24-uurs spoedgevallendienst. De situatie is nu zo dat er:

  • Iedere dag een tandarts die lid is van de RTV gedurende 24 uur dienst heeft. Deze dienst gaat in om 8.00 uur `s ochtends en eindigt de volgende dag op dezelfde tijd.
  • Als intermediair tussen iemand met een klacht en de dienstdoende tandarts gebruik gemaakt wordt van het call-center: De Telefonische Antwoord Service (TAS).

De spoedgevallendienst is toegankelijk voor patiënten die ingeschreven staan en regelmatig op controle komen bij een tandarts die lid is van de RTV. De spoedgevallendienst is voor deze patiënten bereikbaar doordeweeks na 17.00 uur en gedurende het gehele weekend.
Van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur dient u met een klacht altijd eerst uw eigen tandarts te bellen om te informeren wanneer hij u kan helpen of wie er voor hem waarneemt gedurende deze uren.
De spoedgevallendienst is ook toegankelijk voor mensen die een klacht hebben, die in Rotterdam woonachtig zijn of verblijven en geen eigen tandarts hebben. Via het call-center wordt bekeken of deze mensen naar de dienstdoende tandarts verwezen moeten worden of dat er bemiddeld moet worden om deze mensen onder te brengen bij tandartsen die nog patiënten aannemen.

Hoe dus te handelen indien u een tandheelkundige klacht heeft:

Houdt papier en pen bij de hand!

  • Bel, indien u die heeft, uw eigen tandarts. Hoort u een antwoordapparaat, luister in ieder geval de gehele tekst goed af. Volg de instructies op wie u moet bellen bij afwezigheid van uw eigen tandarts.
  • Heeft u geen eigen tandarts, dan kunt u: 010-4552155 bellen en dan krijgt u een telefoniste van het call-center aan de lijn.
  • Indien u een afspraak met de dienstdoende tandarts heeft gemaakt, neem dan uw geldig verzekeringsbewijs mee en houdt er rekening mee dat er aan dit bezoek kosten verbonden kunnen zijn.

HISTORIE

RTV is de oudste tandheelkundige vereniging van Nederland!
historie_1_180x125historie_2_180x125
historie_3_180x125historie_4_180x125

In het geheugen ligt het 100-jarig bestaan van de Rotterdamse Tandartsen Vereniging in het jaar 2001. Deze mijlpaal werd gevierd met een wetenschappelijke dag over het onderwerp gebitstraumata door Andreasen en een bezoek aan de Portugese stad Porto. Beide gelegenheden boden de leden de mogelijkheid zich wetenschappelijk te verdiepen en de collegiale banden te versterken, zoals dit al jaren het doel is van de RTV.

Een ander belangrijk doel van de RTV is het draaien van een spoedgevallendienst.

Sinds januari 2003 kan er behalve in de avond en de nacht ook overdag een beroep gedaan worden op de spoedgevallendienst. Ook de Rotterdamse patiënten die geen eigen tandarts hebben kunnen overdag voor hun pijnklachten terecht bij de dienstdoende collega. Door middel van een telefonische antwoordservice, die 24 uur per dag bereikbaar is, wordt alles in goede banen geleid.

In 1901,het jaar van oprichting, hielden de collega´s, zich met zaken bezig die ons ook nu nog aanspreken. De oprichter van de RTV, Dr. Carl H. Witthaus, vond dat de behoefte aan conserverende behandeling werd onderschat. Zijn grootste verdienste was dan ook gelegen in zijn streven collega´s meer professioneel plichtsgevoel bij te brengen om aan bredere lagen van de bevolking duidelijk te maken dat er nog andere tandheelkundige hulp mogelijk was dan een geslaagde extractie.

Men was in die tijd begaan met de tandheelkundige nood van mindervermogenden. Jarenlang werden deze mensen kosteloos geholpen in klinieken van de RTV. De toeloop naar de klinieken verminderde drastisch door het Ziekenfondsbesluit(1941). Door de verplichte verzekering kon men zich voortaan tot een huistandarts wenden.

In de 70-er jaren was er opnieuw behoefte aan een Tandheelkundig Centrum vanwege het nijpende tandartsentekort. Dit heeft enige jaren gefunctioneerd totdat de noodsituatie verdwenen was.

Ook voerde de RTV in het begin van 20e eeuw campagne voor een betere tandverzorging. Er werd een brochure uitgegeven en later een ´schoolplaat´. Er werden ideeën ontwikkeld omtrent schooltandverzorging.

Het wetenschappelijk op de hoogte blijven, het nemen van maatregelen tegen onbevoegde uitoefening van de tandheelkunde en het vaststellen van een gemeenschappelijk tarief waren onderwerpen die in de begintijd op de agenda van de RTV stonden.

De RTV heeft in deze tijd vele contacten op het gebied van de tandheelkundige gezondheid in Rotterdam. Er wordt overleg gevoerd met de zorgverzekeraars, de gemeente en GGD over zaken als o.a. jeugtandverzorging, capaciteit en huisvesting van tandartsen.

Sinds 1930 bestaat er binnen de vereniging een studieclub. In de vijftiger jaren start men met jaarlijkse lezingen-cycli. Tegenwoordig worden er in de wintermaanden lezingen georganiseerd over actuele tandheelkundige onderwerpen en in de lustrumjaren een wetenschappelijke dag.

Sinds 1933 beheert de RTV een legaat, het W.S. Burgerfonds. De rente van dit kapitaal dient ten goede komen aan goede tandheelkundige doelen. Meestal wordt bij de lustrumvieringen een schenking gedaan.

Het verenigingsleven van de RTV is kleurrijk. Twee maal per jaar worden de leden op de voorjaars- en najaarsvergadering geïnformeerd over de lopende zaken. Om de intercollegiale contacten te onderhouden wordt een aantal keren per jaar een borrel met aansluitend diner geörganiseerd. Dit is bij uitstek een gelegenheid om de nieuwe leden welkom te heten. Traditioneel worden de lustra en een jaarlijks feest uitgebreid gevierd met de partners.

In het boek ”100 jaar Rotterdamse Tandartsen Vereniging” geschreven door ons erelid Peter van Hamond staat de historie van onze vereniging uitgebreid beschreven. De nieuwe leden krijgen dit boek, dat ik van harte aanbeveel, bij hun installatie. Het boek is een waardevol document waarin het reilen en zeilen in de eerste 100 jaar van de RTV minutieus beschreven wordt.

Behalve parallellen in agenda´s van leden- vergaderingen en wetenschappelijke onderwerpen zien we ook dat er overeenkomsten waren in wat men letterlijk op het bord kreeg. Op de menukaarten van bijvoorbeeld 1910 en 1921 stonden o.a Huîtres de Zelande en Homards Frais op het menu, hetgeen in deze tijd nog steeds een smakelijk onderdeel van een feestmaal is.

De rode draad in de RTV-historie is een grote betrokkenheid van de collegae met de tandheel- kundige verzorging van de Rotterdamse bevolking. Was dat in 1901 met tien leden, nu zijn het er ruim 200.

Deze betrokkenheid geschiedt in het decor van een vereniging die een groot belang hecht aan de intercollegiale contacten, zakelijk en vriendschappelijk.

Als we kijken naar de huidige tijd valt vooral op dat we met een enorme verandering binnen de tandheelkunde te maken hebben.

3 voorbeelden hiervan zijn:
Op wetenschappelijk tandheelkundig gebied als we alleen al kijken naar de vlucht die b.v. de implantologie genomen heeft.
De differentiatie binnen het beroep met verwijzingen naar sub-gespecialiseerde tandartsen en taakdelegatie naar mondhygienisten en tandartsassistenten.
Schaalvergroting. In de afgelopen 10 jaar zijn 40% van de praktijken omgevormd tot allerlei samenwerkingsverbanden van praktijken met 2 stoelen tot mega-praktijken met wel 20 stoelen of meer.

De RTV draagt in deze ontwikkeling op een bescheiden manier zijn steentje bij!

Bronvermelding:

100 JAAR ROTTERDAMSE TANDARTSEN VERENIGING 1901-2001 door Peter van Hamond

Beknopte geschiedenis van de Rotterdamse Tandartsen Vereniging door oud voorzitter Tjeerd de Boorder en huidig voorzitter Wim Knappers.

STATUTEN

Klik hier voor de statuten.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Klik hier voor het huishoudelijk reglement.

ERELEDEN

De ereleden van de vereniging zijn:
mcastelein_80x100                pvanhamond_80x100                djschutte_80x100                hein2

M. Castelein            P. van Hamond           D.J. Schutte             H. van ’t Hoff

W. S. BURGERFONDS

In overeenstemming met een wens van de op 9 januari 1933 in Antwerpen overleden heer Willem Simon Burger, oud-ingezetene van Rotterdam, heeft de RTV op 1 juli 1933 een schenking aanvaard van de ‘Stichting Bevordering van Volkskracht’.

wsburgerfonds

De vereniging heeft op zich genomen deze schenking als fonds te beheren en te besteden overeenkomstig de wil van de legator uitsluitend voor doeleinden in het belang van de sociale tand- en mondverzorging.

Het fonds draagt de naam:
W. s. Burgerfonds der Rotterdamse Tandartsen Vereniging

REGLEMENT SPOEDGEVALLENDIENST

Klik hier voor de reglement spoedgevallendienst.

Klik hier voor onze privacyverklaring.